مزایای استفاده از PLC مزایای استفاده از PLC

تغییر در سیستم کنترل با تغییر در نرم افزار برنامه کنترل به سهولت امکان پذیر است. کوچک شدن ابعاد سیستم کنترل.